Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Dušan Katuščák – Vydavateľ: Enigma

* bakalárske práce
* diplomové práce
* dizertačné práce
* špecializačné práce
* habilitačné práce
* seminárne a ročníkové práce
* práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti
* ako urobiť bibliografické odkazy
* ako citovať tradičné a elektronické dokumenty

Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou napísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť.

Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a referáty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečných a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác.

Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách.

Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, niektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samotnej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na pokyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehodnotenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác.

Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vy­čerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsahovú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadiska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy.

Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-1986 Documentation – Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dokumentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príručke máme na mysli širší význam termínu thesis.

Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. Nemali by však byť v rozpore s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o požiadavky na štruktúru práce, poradie častí, titulnú stranu, formát, papier, okraje, číslovanie častí, štandardizovanú formu prípravy súpisu použitej literatúry, štandardné spôsoby citovania, umiestnenie a úpravu ilustrácií, titulnej strany, abstraktu, písanie veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí písomnej práce.

Veríme, že používanie našej príručky pomôže autorom zdokonaliť sa v pisateľskom remesle a zvýši úroveň ich vedeckej a odbornej komunikácie.

Obsah

1 Príprava písomnej práce
1.1 Časový plán

2 Úprava elektronickej písomnej práce
2.1 Forma
2.2 Znaky, písmo, jazyk
2.3 Papier
2.4 Okraje

3 Formát a rozsah
3.1 Formát
3.2 Rozsah
3.3 Riadkovanie a veľkosť písma
3.4 Seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti – rozsah
3.5 Záverečné a špecializačné práce – rozsah
3.6 Bakalárske, diplomové a rigorózne práce, dizertácie – rozsah

4 Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov
4.1 Číslovanie obrázkov v hlavnej časti
4.2 Číslovanie v prílohách
4.3 Číslovanie strán
4.4 Číslovanie strán jednotlivých častí písomnej práce

5 Hlavné časti práce
5.1 Predná časť (prelimináriá)
5.1.1 Obal
5.1.2 Titulný list
5.1.2.0 Čo má byť na titulnom liste?
5.1.2.1 Názov a podnázov
5.1.2.2 Súhrnný počet zväzkov a označenie daného zväzku
5.1.2.3 Názov súboru zväzkov a počet zväzkov v súbore
5.1.2.4 Úplné meno autora alebo autorov
5.1.2.5 Názov a miesto inštitúcie
5.1.2.6 Fakulta, katedra alebo organizácia
5.1.2.7 Meno školiteľa
5.1.2.8 Stupeň odbornej kvalifikácie
5.1.2.9 Dátum predloženia a dátum obhajoby
5.1.2.10 Miesto a dátum publikovania
5.1.3 Erráta
5.1.4 Abstrakt
5.1.4.1 Čo je abstrakt
5.1.5 Predhovor
5.1.5.1 Čestné vyhlásenie a školské dielo
5.1.6 Obsah
5.1.7 Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek
5.1.8 Zoznam skratiek a symbolov
5.1.9 Slovník termínov
5.2 Jadro práce / Hlavný text
5.2.0 Všeobecné odporúčania. Úvod. Jadro. Záver
5.2.1 Úvod
5.2.2 Jadro
5.2.2.1 Citáty
5.2.2.2 Parafrázy
5.2.2.3 Výťahy
5.2.2.4 Charakter písomnej práce z hľadiska pôvodnosti
5.2.3 Obrazový materiál a symboly
5.2.4 Ilustrácie
5.2.5 Tabuľky
5.2.6 Matematické, fyzikálne jednotky, chemické znaky a rovnice
5.2.6.1 Zásady písania veličín, jednotiek a rovníc podľa normy STN 01 1301
5.2.7 Ostatné náležitosti hlavného textu
5.2.7.1 Poznámky
5.2.7.2 Verše
5.2.7.3 Citovanie publikácií
5.2.7.4 Skratky
5.2.8 Záver
5.2.9 Zoznam bibliografických odkazov
5.3 Prílohy
5.4 Koncová časť
5.4.1 Registre
5.4.2 Curriculum vitae autora
5.4.3 Obal
5.4.4 Sprievodný materiál

6 Úprava seminárnej práce a referátu v škole
6.1 Rozsah seminárnej práce
6.2 Okraje a úprava strany seminárnej práce
6.3 Seminárna práca s titulnou stranou alebo bez titulnej strany
6.3.1 S titulnou stranou
6.4 Abstrakt, osnova, obsah v seminárnej práci
6.5 Pohyblivé záhlavie v seminárnej práci
6.6 Hlavný text seminárnej práce
6.7 Citáty v seminárnych prácach a referátoch
6.8 Bibliografické odkazy v seminárnej práci
6.9 Päta v seminárnej práci

7 Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v diplomovej práci
7.0 Úvod
7.1 Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia
7.1.1 Termíny citovanie, citácia, citát, bibliografický odkaz
7.1.1.1 Citát (angl. quotation)
7.1.1.2 Citácia alebo citovanie (angl. citation)
7.2 Využitie citácií
7.3 Praktický postup prípravy bibliografických odkazov
7.3.1 Otázka: Ako začať?
7.3.2 Ako urobiť záznam do zoznamu bibliografických odkazov?
7.3.3 Hlavné zásady odkazovania a citovania
7.3.4 Bibliografický odkaz cez sprostredkujúci prameň

8 Norma STN ISO 690 Dokumentácia – Bibliografické odkazy.
8.1 Predmet normy
8.2 Definície
8.3 Schémy bibliografických odkazov
8.3.1 Bibliografický odkaz na monografiu
8.3.2 Bibliografický odkaz na seriálovú publikáciu ako celok (časopis, noviny, zborník)
8.3.3 Časti alebo príspevky z monografií
8.3.3.1 Bibliografický odkaz na časť monografie
8.3.3.2 Bibliografický odkaz na príspevky z monografií (časť z monografie, heslo encyklopédie, …)
8.4 Bibliografické odkazy na články v seriálových publikáciách
8.5 Bibliografický odkaz na patentové dokumenty
8.6 Pramene informácií

9 Všeobecné pravidlá zápisu
9.1 Transliterácia a latinizácia v bibliografických odkazoch
9.2 Skratky v bibliografických odkazoch
9.2.1 Bežné štandardné skratky
9.3 Písanie veľkých písmen
9.4 Interpunkcia
9.4.1 Systém interpunkcie pre slovenskú aplikáciu normy STN ISO 690
9.5 Odporúčaná typografická úprava v slovenskej aplikácii normy STN ISO 690
9.6 Opravy a doplnky

10 Špecifikácia údajov
10.1 Hlavná zodpovednosť
10.1.1 Autori
10.1.2.1 Ako písať mená autorov
10.1.2.2 Ako písať názvy korporácií
10.1.2.3 Ako zapísať dve alebo tri mená autorov
10.1.2.4 Ako zapísať viac ako tri mená
10.1.2.5 Keď dokument nemá autora
10.2 Názov v bibliografickom odkaze
10.2.1 Spôsob uvádzania názvu
10.2.2 Preklad názvu
10.2.3 Viac názvov
10.2.4 Podnázov
10.2.5 Vynechávky
10.2.6 Kľúčový názov
10.3 Sekundárna zodpovednosť (nepovinné)
10.3.1 Osoby alebo korporácie so sekundárnou zodpovednosťou
10.4 Vydanie
10.5 Označovanie a úprava zväzkov (zošitov) seriálových publikácií
10.5.1 Označenie
10.5.2 Označenie prvého zväzku
10.5.3 Označenie celého súboru alebo jeho časti
10.6 Vydavateľské údaje
10.6.1 Miesto vydania (nepovinné)
10.6.2 Niekoľko miest
10.6.3 Neznáme miesto vydania
10.6.4 Vydavateľ (nepovinné)
10.6.5 Niekoľko vydavateľov
10.6.6 Neznámy vydavateľ
10.6.7 Dátum vydania
10.6.8 Publikácia presahujúca jeden rok
10.6.9 Neznámy rok vydania
10.7 Rozsah a skladba dokumentu (nepovinné)
10.7.1 Tlačené monografie
10.7.2 Netlačené dokumenty
10.8 Edícia (nepovinné)
10.9 Poznámky (nepovinné)
10.10 Štandardné číslo
10.11 Čas dokumentu (kapitola, zväzok, článok, dodatok atď.)
10.11.1 Časti monografií (kapitola, zväzok, príspevok atď.) alebo seriálovej publikácie
10.11.2 Príspevky v monografiách alebo v seriálových publikáciách
10.12 Odkazy na patentové dokumenty

11 Odkazy na informačné pramene v elektronickej forme
11.1 Zásady využívania elektronických zdrojov
11.2 Tvorba bibliografických odkazov na elektronické dokumenty
11.2.1 Všeobecné pravidlá pre elektronické dokumenty
11.2.2 Špecifikácia údajov v odkazoch na elektronické dokumenty
11.2.3 Typ nosiča
11.2.4 Označenie zväzkov elektronických seriálových publikácií
11.2.5 Vydavateľské údaje v elektronických dokumentoch
11.2.6 Dátumy
11.2.7 Poznámka
11.2.8 Dostupnosť a prístup
11.2.9 Elektronické články a príspevky
11.3 Elektronické monografie, celý dokument, WWW stránka, databázy a počítačové programy
11.4 Časti elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov
11.5 Odkaz na časti (články) z elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov (napr. časť WWW stránky a pod.)
11.6 Elektronické časopisy (seriály)
11.7 Články a iné príspevky
11.8 Elektronické správy a oznamy, diskusné skupiny, elektronická pošta
11.8.1 Celý systém elektronických správ a oznamov
11.8.2 Elektronická správa
11.8.3 Elektronická pošta
11.9 Bibliografické odkazy na elektronické zdroje s metódou citovania meno – dátum
11.9.1 Časopisy
11.9.2 Internetová verzia tlačeného článku
11.9.3 Článok, ktorý je len v internetovom časopise
11.9.4 Článok, ktorý je len v internetových novinách
11.10 Neperiodický dokument na internete
11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu
11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier
11.11 Iné elektronické zdroje
11.11.1 V databáze nájdený elektronický exemplár časopiseckého článku s tromi až piatimi autormi

12 Zoznamy bibliografických odkazov
12.1 Usporiadanie záznamov v zozname
12.1.1 Abecedné usporiadanie
12.2 Niekoľko dokumentov toho istého autora
12.3 Všetky dokumenty toho istého autora
12.4 Umiestnenie údaja o hlavnej zodpovednosti

13 Citácie
13.1 Ako citovať v záverečnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, habilitačnej, špecializačnej a inej školskej práci?
13.2 Vzťahy medzi odkazmi a bibliografickými citáciami
13.3 Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno – dátum)
13.4 Citovanie elektronických materiálov v záverečnej, kvalifikačnej a inej školskej práci
13.5 Metódy číselných citácií
13.6 Citácie v poznámkach
13.6.1 Prvá citácia
13.6.2 Druhá citácia a ďalšie citácie
13.6.3 Umiestnenie odkazov pri použití citácií v poznámkach

14 Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty

15 Záver

16 Zoznam bibliografických odkazov

Dodacia doba: 3-14 dní

Počet strán: 162
Väzba: brožovaná
Rozmer: 235mm x 160mm
Hmotnosť: 176g
Jazyk: SK Slovenský jazyk
ISBN: 978-80-89132-45-4
Rok vydania: 2007
Katalógové číslo: 9788089132454

Objednajte si tovar spolu nad 50,00 € a poštovné máte zadarmo!8.00 

Dostupné

Katalógové číslo: 9788089132454 Kategórie: ,

Popis

* bakalárske práce
* diplomové práce
* dizertačné práce
* špecializačné práce
* habilitačné práce
* seminárne a ročníkové práce
* práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti
* ako urobiť bibliografické odkazy
* ako citovať tradičné a elektronické dokumenty

Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou napísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť.

Odborná príručka sa týka písomných odborných a vedeckých prác. Ide najmä o diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, záverečné a atestačné práce, seminárne práce a referáty na výuku, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu záverečných a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby zlepšovali úpravu, dizajn vzhľadu písomných prác.

Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. Uvádzame tiež novú normu STN ISO 690 o bibliografických odkazoch, ktorá v plnom rozsahu nahrádza známu normu ČSN 01 0196 o bibliografických citáciách.

Existujú desiatky vynikajúcich publikácií, ktoré sa u nás venujú najmä problematike písania diplomových prác. Osobitne dobrú úroveň majú príručky z oblasti pedagogiky, poľnohospodárstva, biológie, ekonómie, niektorých technicko-inžinierských odborov a histórie. Vychádzajú zo skúseností dobrých vysokoškolských pedagógov. Vzťahujú sa na prax na určitej vysokej škole, fakulte, alebo na určitý študijný odbor. Obsahujú poznatky a pokyny, ktoré sa týkajú samotnej tvorby alebo obhajoby práce. Ich autori však menej prihliadali na medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ich úpravu. Možno jednoducho preto, lebo príslušné medzinárodné normy nemajú vždy slovenské ekvivalenty. V dôsledku toho vznikol priestor na pokyny, ktoré nemajú oporu v medzinárodne prijatých štandardoch a nesú črty subjektívnosti. Dokonca niektoré naše zákonné úpravy a vyhlášky sú v rozpore s medzinárodnými normami. V tomto zmysle je naša príručka aj podnetom pre ďalších autorov na prehodnotenie niektorých odporúčaní, týkajúcich sa diplomových prác, ale aj iných vysokoškolských a kvalifikačných prác.

Každý študijný a vedný odbor má svoje špecifiká. Žiadna príručka nemôže dať vy­čerpávajúcu odpoveď na to, ako zvládnuť odbornú, obsahovú stránku tvorby autorského diela vo všetkých odboroch. To je skôr úloha školiteľov a vedúcich diplomových seminárov a zvládnutia poznatkov z oblasti metodológie vied samotnými autormi. Príručka sa zaoberá tým, čo je spoločné písomným prácam z hľadiska organizácie prípravy a ich formálnej úpravy.

Usilovali sme sa rešpektovať medzinárodné normy ISO (International Organization for Standardisation) a normy STN (Slovenské technické normy). Hlavným zdrojom informácií pre nás bola norma ISO 7144-1986 Documentation – Presentation of thesis and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov] a súvisiace štandardy. Treba poznamenať, že anglický termín thesis sa používa na pomenovanie písomného dokumentu, v ktorom autor prezentuje svoje výsledky prieskumu a nálezy. Slúži na podporu jeho kandidatúry na získanie stupňa profesionálnej kvalifikácie. Termín thesis označuje dizertačné práce, diplomové práce, doktorské práce, rigorózne práce. V príručke máme na mysli širší význam termínu thesis.

Nároky na písomné práce sa môžu modifikovať podľa osobitných požiadaviek univerzít, fakúlt, vysokých škôl a iných zariadení. Modifikácie sa môžu dotýkať úpravy, štýlu, zoznamov bibliografických odkazov, požiadaviek na zostavenie bibliografie a preferovaného spôsobu citovania informačných prameňov. Nemali by však byť v rozpore s medzinárodnými štandardami, pokiaľ ide o požiadavky na štruktúru práce, poradie častí, titulnú stranu, formát, papier, okraje, číslovanie častí, štandardizovanú formu prípravy súpisu použitej literatúry, štandardné spôsoby citovania, umiestnenie a úpravu ilustrácií, titulnej strany, abstraktu, písanie veličín, jednotiek a rovníc a ďalších náležitostí písomnej práce.

Veríme, že používanie našej príručky pomôže autorom zdokonaliť sa v pisateľskom remesle a zvýši úroveň ich vedeckej a odbornej komunikácie.

Obsah

1 Príprava písomnej práce
1.1 Časový plán

2 Úprava elektronickej písomnej práce
2.1 Forma
2.2 Znaky, písmo, jazyk
2.3 Papier
2.4 Okraje

3 Formát a rozsah
3.1 Formát
3.2 Rozsah
3.3 Riadkovanie a veľkosť písma
3.4 Seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti – rozsah
3.5 Záverečné a špecializačné práce – rozsah
3.6 Bakalárske, diplomové a rigorózne práce, dizertácie – rozsah

4 Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov
4.1 Číslovanie obrázkov v hlavnej časti
4.2 Číslovanie v prílohách
4.3 Číslovanie strán
4.4 Číslovanie strán jednotlivých častí písomnej práce

5 Hlavné časti práce
5.1 Predná časť (prelimináriá)
5.1.1 Obal
5.1.2 Titulný list
5.1.2.0 Čo má byť na titulnom liste?
5.1.2.1 Názov a podnázov
5.1.2.2 Súhrnný počet zväzkov a označenie daného zväzku
5.1.2.3 Názov súboru zväzkov a počet zväzkov v súbore
5.1.2.4 Úplné meno autora alebo autorov
5.1.2.5 Názov a miesto inštitúcie
5.1.2.6 Fakulta, katedra alebo organizácia
5.1.2.7 Meno školiteľa
5.1.2.8 Stupeň odbornej kvalifikácie
5.1.2.9 Dátum predloženia a dátum obhajoby
5.1.2.10 Miesto a dátum publikovania
5.1.3 Erráta
5.1.4 Abstrakt
5.1.4.1 Čo je abstrakt
5.1.5 Predhovor
5.1.5.1 Čestné vyhlásenie a školské dielo
5.1.6 Obsah
5.1.7 Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek
5.1.8 Zoznam skratiek a symbolov
5.1.9 Slovník termínov
5.2 Jadro práce / Hlavný text
5.2.0 Všeobecné odporúčania. Úvod. Jadro. Záver
5.2.1 Úvod
5.2.2 Jadro
5.2.2.1 Citáty
5.2.2.2 Parafrázy
5.2.2.3 Výťahy
5.2.2.4 Charakter písomnej práce z hľadiska pôvodnosti
5.2.3 Obrazový materiál a symboly
5.2.4 Ilustrácie
5.2.5 Tabuľky
5.2.6 Matematické, fyzikálne jednotky, chemické znaky a rovnice
5.2.6.1 Zásady písania veličín, jednotiek a rovníc podľa normy STN 01 1301
5.2.7 Ostatné náležitosti hlavného textu
5.2.7.1 Poznámky
5.2.7.2 Verše
5.2.7.3 Citovanie publikácií
5.2.7.4 Skratky
5.2.8 Záver
5.2.9 Zoznam bibliografických odkazov
5.3 Prílohy
5.4 Koncová časť
5.4.1 Registre
5.4.2 Curriculum vitae autora
5.4.3 Obal
5.4.4 Sprievodný materiál

6 Úprava seminárnej práce a referátu v škole
6.1 Rozsah seminárnej práce
6.2 Okraje a úprava strany seminárnej práce
6.3 Seminárna práca s titulnou stranou alebo bez titulnej strany
6.3.1 S titulnou stranou
6.4 Abstrakt, osnova, obsah v seminárnej práci
6.5 Pohyblivé záhlavie v seminárnej práci
6.6 Hlavný text seminárnej práce
6.7 Citáty v seminárnych prácach a referátoch
6.8 Bibliografické odkazy v seminárnej práci
6.9 Päta v seminárnej práci

7 Citovanie a zoznam bibliografických odkazov v diplomovej práci
7.0 Úvod
7.1 Základné vzťahy: dokument, písomná práca, odkaz, citácia
7.1.1 Termíny citovanie, citácia, citát, bibliografický odkaz
7.1.1.1 Citát (angl. quotation)
7.1.1.2 Citácia alebo citovanie (angl. citation)
7.2 Využitie citácií
7.3 Praktický postup prípravy bibliografických odkazov
7.3.1 Otázka: Ako začať?
7.3.2 Ako urobiť záznam do zoznamu bibliografických odkazov?
7.3.3 Hlavné zásady odkazovania a citovania
7.3.4 Bibliografický odkaz cez sprostredkujúci prameň

8 Norma STN ISO 690 Dokumentácia – Bibliografické odkazy.
8.1 Predmet normy
8.2 Definície
8.3 Schémy bibliografických odkazov
8.3.1 Bibliografický odkaz na monografiu
8.3.2 Bibliografický odkaz na seriálovú publikáciu ako celok (časopis, noviny, zborník)
8.3.3 Časti alebo príspevky z monografií
8.3.3.1 Bibliografický odkaz na časť monografie
8.3.3.2 Bibliografický odkaz na príspevky z monografií (časť z monografie, heslo encyklopédie, …)
8.4 Bibliografické odkazy na články v seriálových publikáciách
8.5 Bibliografický odkaz na patentové dokumenty
8.6 Pramene informácií

9 Všeobecné pravidlá zápisu
9.1 Transliterácia a latinizácia v bibliografických odkazoch
9.2 Skratky v bibliografických odkazoch
9.2.1 Bežné štandardné skratky
9.3 Písanie veľkých písmen
9.4 Interpunkcia
9.4.1 Systém interpunkcie pre slovenskú aplikáciu normy STN ISO 690
9.5 Odporúčaná typografická úprava v slovenskej aplikácii normy STN ISO 690
9.6 Opravy a doplnky

10 Špecifikácia údajov
10.1 Hlavná zodpovednosť
10.1.1 Autori
10.1.2.1 Ako písať mená autorov
10.1.2.2 Ako písať názvy korporácií
10.1.2.3 Ako zapísať dve alebo tri mená autorov
10.1.2.4 Ako zapísať viac ako tri mená
10.1.2.5 Keď dokument nemá autora
10.2 Názov v bibliografickom odkaze
10.2.1 Spôsob uvádzania názvu
10.2.2 Preklad názvu
10.2.3 Viac názvov
10.2.4 Podnázov
10.2.5 Vynechávky
10.2.6 Kľúčový názov
10.3 Sekundárna zodpovednosť (nepovinné)
10.3.1 Osoby alebo korporácie so sekundárnou zodpovednosťou
10.4 Vydanie
10.5 Označovanie a úprava zväzkov (zošitov) seriálových publikácií
10.5.1 Označenie
10.5.2 Označenie prvého zväzku
10.5.3 Označenie celého súboru alebo jeho časti
10.6 Vydavateľské údaje
10.6.1 Miesto vydania (nepovinné)
10.6.2 Niekoľko miest
10.6.3 Neznáme miesto vydania
10.6.4 Vydavateľ (nepovinné)
10.6.5 Niekoľko vydavateľov
10.6.6 Neznámy vydavateľ
10.6.7 Dátum vydania
10.6.8 Publikácia presahujúca jeden rok
10.6.9 Neznámy rok vydania
10.7 Rozsah a skladba dokumentu (nepovinné)
10.7.1 Tlačené monografie
10.7.2 Netlačené dokumenty
10.8 Edícia (nepovinné)
10.9 Poznámky (nepovinné)
10.10 Štandardné číslo
10.11 Čas dokumentu (kapitola, zväzok, článok, dodatok atď.)
10.11.1 Časti monografií (kapitola, zväzok, príspevok atď.) alebo seriálovej publikácie
10.11.2 Príspevky v monografiách alebo v seriálových publikáciách
10.12 Odkazy na patentové dokumenty

11 Odkazy na informačné pramene v elektronickej forme
11.1 Zásady využívania elektronických zdrojov
11.2 Tvorba bibliografických odkazov na elektronické dokumenty
11.2.1 Všeobecné pravidlá pre elektronické dokumenty
11.2.2 Špecifikácia údajov v odkazoch na elektronické dokumenty
11.2.3 Typ nosiča
11.2.4 Označenie zväzkov elektronických seriálových publikácií
11.2.5 Vydavateľské údaje v elektronických dokumentoch
11.2.6 Dátumy
11.2.7 Poznámka
11.2.8 Dostupnosť a prístup
11.2.9 Elektronické články a príspevky
11.3 Elektronické monografie, celý dokument, WWW stránka, databázy a počítačové programy
11.4 Časti elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov
11.5 Odkaz na časti (články) z elektronických monografií, databáz alebo počítačových programov (napr. časť WWW stránky a pod.)
11.6 Elektronické časopisy (seriály)
11.7 Články a iné príspevky
11.8 Elektronické správy a oznamy, diskusné skupiny, elektronická pošta
11.8.1 Celý systém elektronických správ a oznamov
11.8.2 Elektronická správa
11.8.3 Elektronická pošta
11.9 Bibliografické odkazy na elektronické zdroje s metódou citovania meno – dátum
11.9.1 Časopisy
11.9.2 Internetová verzia tlačeného článku
11.9.3 Článok, ktorý je len v internetovom časopise
11.9.4 Článok, ktorý je len v internetových novinách
11.10 Neperiodický dokument na internete
11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu
11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier
11.11 Iné elektronické zdroje
11.11.1 V databáze nájdený elektronický exemplár časopiseckého článku s tromi až piatimi autormi

12 Zoznamy bibliografických odkazov
12.1 Usporiadanie záznamov v zozname
12.1.1 Abecedné usporiadanie
12.2 Niekoľko dokumentov toho istého autora
12.3 Všetky dokumenty toho istého autora
12.4 Umiestnenie údaja o hlavnej zodpovednosti

13 Citácie
13.1 Ako citovať v záverečnej, bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, habilitačnej, špecializačnej a inej školskej práci?
13.2 Vzťahy medzi odkazmi a bibliografickými citáciami
13.3 Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno – dátum)
13.4 Citovanie elektronických materiálov v záverečnej, kvalifikačnej a inej školskej práci
13.5 Metódy číselných citácií
13.6 Citácie v poznámkach
13.6.1 Prvá citácia
13.6.2 Druhá citácia a ďalšie citácie
13.6.3 Umiestnenie odkazov pri použití citácií v poznámkach

14 Príklady bibliografických odkazov na elektronické dokumenty

15 Záver

16 Zoznam bibliografických odkazov