Reklamácie a storno

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Upozorňujeme vás, že objednávku evidujeme až do doby, kým nebude celá vyexpedovaná, alebo stornovaná jednou, či druhou stranou.

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky. Ak vaša zásielka ešte nebola expedovaná, objednávku obratom stornujeme.

V súlade s obchodným zákonníkom ma spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak však koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme o následovné:

Prevzatý tovar zašlite späť na adresu uvedenú v doklade o kúpe (priložená faktúra). Pritom musíte dodržať nasledujúce podmienky:

Tovar, ktorý budete odosielať v rámci odstúpenia od zmluvy späť na našu adresu musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky použitia, musí byť nepoškodený, nenosený, kompletný (aj s bonusmi, návodom a pod.) a s originálnym dokladom o kúpe (prípadne inak preukázateľne doložiť uzatvorenie zmluvy).
Neposielajte tovar na dobierku, neprevezmeme ho. Tovar posielajte výhradne doporučene a odporúčame ho poistiť, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu a poškodenie behom cesty k nám. Uschovajte si podací lístok, aby ste nám v prípade „zatúlania sa“ zásielky vedeli nadiktovať podacie číslo zásielky.
Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak sa poruší spotrebiteľom ich originálny obal, vstupeniek na koncerty, tovarov vyrobených na objednávku, periodickej tlače a kníh nedodávaných v ochrannom obale. Taktiež sa nevzťahuje na produkty zákazkovej výroby, táto informácia je uvedená pri produktoch (napr. vyšívané výrobky).
Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.) je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru a je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade nesplnenia podmienok č. 1) síce dochádza k platnému odstúpeniu od zmluvy, ale predávajúci môže voči kupujúcemu spotrebiteľovi uplatniť právo plynúce z jeho bezdôvodného obohatenia v zníženej hodnote vráteného tovaru. V tomto prípade ma spotrebiteľ právo svoje odstúpenie od zmluvy vziať späť, pokiaľ s tým bude predávajúci súhlasiť.

V prípade nesplnenia podmienky č. 3., alebo 4., nedochádza k platnému odstúpeniu od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. Ako predávajúci má firma práva na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime rovnakým spôsobom aký ste si zvolili pri platbe, alebo prevodom na váš účet (najlepšie je do balíka vložiť papier, kde uvediete vaše číslo účtu, kam si prajete vrátiť sumu za tovar) a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Zákazník má právo alternatívne riešiť spotrebiteľský spor (ARS) ak mu predávajúci odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť nereagoval do 30 dní. Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR: zoznam Zákazník má právo zvoliť si subjekt ARS.

Neprebratie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar bez zbytočného odkladu po jeho doručení, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Uplynutím tejto lehoty záväzok predávajúceho dodať tovar zaniká a predávajúci je oprávnený predať tovar tretej osobe bez obmedzenia. Predávajúcemu zároveň vzniká právo  odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci tovar v stanovenej lehote neprevzal a v tejto lehote ani neodstúpil od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný nahradiť škodu a všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar. Škoda vzniknutá neprebratím tovaru je 6 Eur. Náklady spojené so správou pohľadávky sú 7 Eur. Vymáhanie vzniknutej škody zabezpečuje spoločnosť EU inkasso s.r.o. IČO: 50 311 913

Neprevzatím tovaru sa na účely týchto VOP rozumie, ak spotrebiteľ neprevezme tovar v mieste dodania, hoci bol vopred oboznámený predávajúcim o čase dodania tovaru a zároveň spotrebiteľ neodstúpil od zmluvy v súlade so zákonom a týmito VOP. Neprevzatím tovaru sa rozumie aj ak spotrebiteľ odmietne prevziať tovar bez dôvodu uvedeného v zákone alebo týchto VOP.

  1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu na adresu: HladoHlas Grup s.r.o. Rumunskej Armády1/6, 036 01 Martin Slovensko . Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy tvorí prílohu č. 1 k týmto VOP.
  2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)      tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)      tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a)      poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

4.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže na tieto účely použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.

5.Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ

6.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

7. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

9.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10.  Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

11.  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

PRÍLOHA Č.1

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: HladoHlas Grup s.r.o., Rumunskej armády 1/6, 036 01 Martin ,Slovensko

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 6 EUR.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v Hladohlas Shope!