Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode HladoHlas (www.hladohlas.sk). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym predpisom Slovenskej republiky.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Ak Vám ide o rýchle doručenie zásielky, prosíme Vás, aby ste do poznámky uviedli aj náhradný tovar, pretože niektoré veci môže byť vypredané. Pri oblečení píšte náhradné veľkosti, prípadne ak váhate s veľkosťou, radšej nám zavolajte a my vám prípadnú dĺžku oblečenia zmeriame.

Upozorňujeme vás, že objednávku evidujeme až do doby, kým nebude celá vyexpedovaná, alebo stornovaná jednou, či druhou stranou. Zrušenie objednávky akceptujeme jedine písomnou alebo mailovou formou, nie telefonicky. Po všetkých tých bájkach, čo sme za celú éru existencie shopu napočúvali od neférových zákazníkov sa držíme formy, ktorá sa dá ľahko preveriť a dokázať.

Obchodné podmienky

Uzatvorením kúpnej zmluvy (objednávky) kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Učiní tak odoslaním a korektným vyplnením objednávky cez internetový formulár. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia zmluvy a podliehajú zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho a zmluvu je možné uzavrieť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatváraná zmluva (objednávka) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretej strane. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú známe v procese objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci ma možnosť pred vlastním odoslaním objednávky ich skontrolovať a prípadne požiadať o opravu. Tieto obchodné podmienky sú zapracované na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu § 622 a 623 OZ

 • 622
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • 623
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Registrácia a ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a e-mailovú adresu.

 

 • Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.hiraxshop.sk, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách.

 

 1. Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1 tejto časti týchto podmienok, a to na účely uvedené v bodu 2. tejto časti týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bodu 2. tejto časti týchto podmienok.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s dotknutou osobou, a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru; osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne predávajúci za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby.

 

 1. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu predávajúceho obchod(zavináč)hiraxshop.sk.
 2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
 3. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 4. informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

iii. presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

 1. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 2. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 3. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

vii. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

viii. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči
 2. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 3. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

iii. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

 1. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúceho informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 

 1. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Objednali ste si, ale nič vám nechodí

 1. Napíšte nám mail, sms alebo zavolajte. Pri písomnom kontakte píšte meno, priezvisko, číslo a dátum objednávky. Bez týchto vecí vám, žiaľ, neodpovieme.
 2. Choďte na svoju poštu a pýtajte si dobierku z Martina od spoločnosti HIRAX Shop / HladoHlas. Pravdepodobnosť, že vám nevhodili lístoček do schránky je u Slovenskej pošty možná. Dobierku držia na pošte 21 kalendárnych dní, až potom ju vrátia odosielateľovi.

Ak vám nič nechodí, neobjadnávajte druhýkrát!

Stáva sa nám, že si človek objedná tovar, prejdú 2 – 3 dni, nič mu nechodí, tak si to objedná znova. Samozrejme medzičasom mu prvú dobierku pošleme. Ale evidujeme aj druhú, ktorú nakoniec taktiež vyskladníme. Potom nám dotyčný volá, že načo sú mu tie isté veci dvakrát. Chcem vás teda poprosiť, aby ste neobjednávali tie isté veci dvakrát. Každú objednávku evidujeme a je platná, až kým ju nevyexpedujeme, prípadne jedna zo strán nestornuje.

Doobjednanie tovaru

Ak chcete niečo priobjednať, píšte do poznámky v druhej objednávke, že chcete objednávky spojiť do jednej zásielky. Prípadne nám napíšte mail, kde napíšte čísla objednávok, alebo popíšte, čo ste objednali a poproste o spojenie. V opačnom prípade vám budú zaslané dve zásielky.

 

Prevádzkovateľ (fakturačná adresa a sídlo firmy)

HladoHlas Group, s. r. o.

c/o Pavel „Hirax“ Baričák

Rumunskej armády 1/6

036 01 Martin

Slovensko

 

IČO: 43985203

DIČO: 2022545074

IČ DPH: SK2022545074č.

OŽP-Z/2008/00962-2 č. živnostenského registra 550-19455 Dátum vzniku 20. 2. 2008, zapísané: Žilina, odd. Sro, vl. č. 20199/L.

 

Zodpovedná osoba: Ing. Baričák Pavel

 

Číslo účtu: 4018766096 / 7500 (ČSOB)

IBAN: SK44 7500 0000 0040 1876 6096

SWIFT: CEKOSKBX

 

Prosím neuhrádzajte na tento účet priamym bankovým prevodom alebo vkladom žiadne platby pred tým, ako Vám oznámime konkrétne detaily o platbe.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Telefón: 041 / 7632 130

Fax: 041 / 7632 139

 

Prajeme vám príjemné nakupovanie v Hladohlas Shope!